Till yttrandefrihetens försvar

I Lund bor det en rättshaverist vars namn jag tänker utelämna här. Jag delar inte hans åsikter om särskilt mycket; vissa yttranden han kommer med på till exempel Twitter är direkt obehagliga.

Så hände det sig dock i december förra året att jag på diverse omvägar »tog del av» (som det heter) följande e-post från Lunds kommun till denne någon, som då arbetade som timanställd lärare i teknik vid Fågelskolan i sagda kommun:

Hej, NN!

Under dagen har det kommit till Lunds kommuns kännedom att en del av dina inlägg på Twitter inte är förenliga med den värdegrund som svensk skola vilar på. Det handlar bland annat om uttryck gällande asylsökande, andra folkgrupper och religionstillhörighet.

På grund av detta har kommunen beslutat att befria dig från dina undervisningsuppdrag på Fågelskolan. Enligt överenskommelse på mail har du blivit lovad att undervisa de timmar du gör idag fram till och med den 18/12. Därför kommer du få behålla din lön under den här perioden och lämna in din sedvanliga timrapport, efter den 18/12. Du ska alltså inte komma till Fågelskolan från och med dagens datum. Du behöver dock lämna in dina nycklar.

Mvh

XX
Lunds kommun, Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Fågelskolan
Box 41, 221 00 LUND
Växel: 046-35 50 00

Får kommunala skolor utsätta lärare för repressalier på grund av sådant de framför på Twitter? Detta huvudbry blev så småningom ett ärende (dnr: 7507-15-21) för Justitiekanslern.

Jag kan möjligen ha haft något med detta ärendes tillkomst att göra.
I vilket fall som helst så damp följande ned i min inkorg (om nu e-post kan dimpa?):

Datum 2016-04-04
Dnr 7507-15-21
Aktbil. 9

Angående din anmälan till Justitiekanslern

Lunds stad har gett in ett yttrande, som bifogas. Du bereds tillfälle att yttra dig över vad Lunds stad har skrivit. Om du väljer att ge in ett yttrande ska du göra det senast den 29 april 2016.

Eftersom sagda datum nu har behagat infalla fann jag för gott att inkomma med följande yttrande.


 

Yttrande i ärende JK 7507-15-21.

Det inträffade kan sammanfattas så här:

  • Elever i årskurs 7-9 på skolan var upprörda och oroliga över vad läraren i fråga yttrade på Twitter.
  • Efter att rektor granskat dessa yttranden fattades beslut om att arbetsbefria läraren.

Lunds kommun anför som motivering:

Twitterkontot ifråga är helt öppet och offentligt, vilket gör det möjligt för alla elever och vårdnadshavare att ta del av lärarens åsikter.

Lunds kommun är i sitt yttrande noga med att undvika att säga det rakt ut, men det får förmodas att Lunds kommun är av åsikten att läraren i fråga har framfört åsikter på Twitter som är främlingsfientliga, intoleranta eller liknande och att dessa därmed var olämpliga.

Lunds kommun anför vidare:

Fågelskolan är en mångkulturell skola med både asylsökande elever och elever som är muslimer.

Det kan antas att Lunds kommun med detta vill göra gällande att flera av eleverna nyligen har flyttat hit från utlandet. Därmed kan det förmodligen också antas att dessa elevers kunskaper om den svenska yttrandefrihets­lagstiftningen är bristfällig.

Det framgår av Läroplanen (Lgr11 kapitel 3.17) att följande är »centralt innehåll» för årskurs 7-9:

Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang.

Den aktuella situationen framstår rent av som ett förträffligt tillfälle då skolan hade kunnat förklara för eleverna hur yttrandefriheten fungerar, inte bara i teorin utan även i praktiken: Demokratin bygger på ett fritt åsiktsutbyte där även misshagliga åsikter får framföras men samtidigt får räkna med att bemötas med motargument i en fri och öppen diskussion.

Intressant nog har Lunds kommun själva (oavsiktligt?) valt att påpeka just detta genom att citera följande ur Läroplanen (Lgr11 kapitel 1):

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Rätt svar hade alltså varit just detta, men i stället valde Lunds kommun och Fågelskolan att demonstrera för eleverna att i Sverige får man räkna med repressalier om man yttrar sådant som upprör andra.

Yttrandefrihetens främsta syfte är dock icke att skydda den som fäller yttranden de flesta gillar, utan att skydda den som fäller yttranden som de flesta ogillar!

I ljuset av det ovan sagda är Lunds kommuns och Fågelskolans agerande häpnadsväckande.

Inte bara har Lunds kommun utsatt en lärare för repressalier enkom baserat på vad denna lärare lagligen har gjort utanför skolmiljön, utan dessutom har Lunds kommun gravt misslyckats med sin uppgift att lära eleverna dels hur yttrandefriheten fungerar, dels hur främlingsfientliga och intoleranta yttranden enligt Läroplanen skall bemötas!

Det framstår därmed som icke helt långsökt att inte bara elevernas utan även Lunds kommuns och Fågelskolans kunskaper om den svenska yttrandefrihetslagstiftningen är något bristfällig.

Det vore därför en välgärning om JK kunde ta tillfället i akt att med emfas förklara för Lunds kommun hur det ligger till. Man kan sedan bara hoppas att Lunds kommun och Fågelskolan därefter väljer att förmedla denna nyvunna kunskap till de aktuella eleverna.